Mainnet Node асаах

Ерөнхий мэдээлэл

Name: TEO Mainnet Chain Id: 1104 genesis file: https://github.com/teo-mn/releases/blob/main/genesis/mainnet.g Explorer: https://explorer.teo.mn Wallet: https://wallet.corexchain.io/

go-corex програм

TEO блокчэйнтэй холбогдоход go-corex нэртэй node-ий програмыг өөрийн компьютер дээр компайл хийж ажиллуулах шаардлагатай. Эх кодыг эндээс авах боломжтой.

Шаардалагатай хэрэгслийг суулгах

go-corex-ыг кодоос компайлдахын тулд дараах хөгжүүлэгч хэрэгслийн цуглуулгыг суулгана

sudo apt install -y build-essential

Go суулгах

Бидэнд дор хаяж go1.14 хувилбар шаардлагатай.

go package-ыг татаж авна.

wget https://golang.org/dl/go1.17.3.linux-amd64.tar.gz

root хэрэглэгчээр go package-ыг задална.

sudo su
rm -rf /usr/local/go && tar -C /usr/local -xzf go1.17.3.linux-amd64.tar.gz

Задалсны зараагаар go системийн замд оруулахын тулд /etc/profile эсвэл ~/.bashrc файлуудын төгсгөлд дараах кодыг хуулж тавьж ажиллуулна.

export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin

Уг өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхийн тулд та терминалаа хаагаад нээх эсвэл дараах кодыг ажиллуулна уу.

. /etc/profile 
# эсвэл
. ~/bashrc

go суусан эсэхийг баталж үзэхдээ дарах командыг терминалаас ажиллуулна уу.

go version

go-corex суулгах

go-corex сүлжээний кодыг github-аас татаж компайлдана.

git clone https://github.com/teo-mn/go-corex.git
cd go-corex
make

Хэрэв амжилттай компайл хийгдсэн бол дараах байдлаар та хувилбарыг харах боломжтой.

./build/corex help

Node ажиллуулах

Node асаахын тулд бидэнд genesis файл хэрэгтэй. Genesis файл нь корэкс блокчэйний шинж чанарыг агуулсан хамгийн анхын блок юм. Үүнээс хойш үүсэх блокууд нь genesis блок дээр үүссэн дүрмийн дагуу үүсдэг.

cd build
# genesis файл татах
wget https://github.com/teo-mn/releases/raw/main/genesis/mainnet.g
# ажиллуулах
./corex --genesis mainnet.g

JSON-RPC нээх

JSON-RPC нээх болон WebSocket нээх сонголтыг go-corex ажиллуухдаа сонгох боломжтой.

./corex --genesis mainnet.g --rpcvhosts=* --http --http.corsdomain="*" --http.addr=0.0.0.0 --http.corsdomain='*' --http.api="crx,eth,admin,web3,personal,net,txpool,sfc"

Last updated