Сүлжээнд холбогдох

Сүлжээнд холбогдох Node

TEO блокчэйн дээр ухаалаг гэрээ, dApp, NFT зэргийг хөгжүүлэхэд сүлжээнд холбогдох шаардлага зайлшгүй гарна. Хэрэглэгч сүлжээнд холбогдохдоо дараах 2 аргаар холбогдож болно.

Өөрийн төхөөрөмж дээрээ корэкс блокчэйний node-ий програм ажиллуулж холбогдох.

Ингэхийн тулд танд програмчлалын буюу техникийн мэдлэг хэрэгтэй ба зааврыг эндээс харж болно. Бирж эсвэл өндөр түвшний ухаалаг гэрээ хөгжүүлэгчдэд зохимжтой.

Хэдийн ассан нээлттэй node ашиглах.

Node асааж цаг алдах хэрэггүй жижиг dApp, ухаалаг гэрээ хөгжүүлэгчдэд илүү зохимжтой. https://node.teo.mn/ , https://node-testnet.teo.mn/ URL-уудаар JSON-RPC хүсэлт шууд тавьж ашиглаж болно.

Node-тэй харьцах

TEO блокчэйн нь эфериумын JSON-RPC 2.0 протоколыг дэмждэг. JSON-RPC нь блокчэйний node-тэй JSON форматын өгөгдлөөр харьцдаг, хөнгөн хурдтай протокол юм. JSON-RPC - ийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг эфериумын вики хуудсаас уншаарай.

Жишээ болгож нийт блокын тоог авах хүсэлтийн коммандыг ажиллуулж үзье.

Request:

curl --location --request POST 'https://node.teo.mn' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "eth_blockNumber",
  "params": [],
  "id": 1
}'

# эсвэл

curl --location --request POST 'http://localhost:18545' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "jsonrpc": "2.0",
  "method": "eth_blockNumber",
  "params": [],
  "id": 1
}'

Response:

{
  "jsonrpc":"2.0",
  "id":1,
  "result":"0x6c52"
}

Last updated